CIJO

Privacybeleid CIJO

CIJO verwerkt persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van CIDI Jongeren Organisatie CiJO, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend in Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34173978 (hierna: ‘CIJO’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door leden, donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan- en het gebruik van de website(s) van CIJO.

Gegevensverwerking

Wij houden een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij CIJO (bijvoorbeeld een publiek persoon of een deelnemer aan een evenement, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid of donateur is.

Het werk van CIJO wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om leden en donateurs te informeren over onze acties en evenementen en voor incidentele marketingdoeleinden, zoals een gift- of bijdrageverhogingsverzoek.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer iemand zich aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer iemand zich online of offline inschrijft als lid of zich aanmeldt voor een evenement.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (lidmaatschap of donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Aanmelden voor een evenement

U kunt zich op diverse manieren (online en offline) aanmelden voor evenementen van CIJO. Indien u zich aanmeldt voor een CIJO-evenement, worden uitsluitend uw naam, e-mailadres en eventueel uw betaling, woonplaats en/of telefoonnummer geregistreerd. Deze informatie wordt alleen met derde partijen die betrokken bij het evenement zijn gedeeld wanneer dit noodzakelijk voor het evenement wordt geacht.

Indien een project gesubsidieerd wordt kan de subsidieverstrekker vragen om een deelnemerslijst in het kader van de projectbeoordeling. Deze derde partijen worden dan ook gewezen op onze privacyverklaring.

Contact met vrienden, donateurs en relaties

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, als lid, donateur of geïnteresseerde uw e-mailadres aan CIJO hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Wilt u minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt of door een e-mail naar de administratie te sturen (cijo@cijo.nl).

Post

CIJO verstuurt post om vrienden en relaties te informeren over het werk van CIJO, om steun te vragen voor acties, om op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Als u aangeeft geen post te willen ontvangen van CIJO, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer per post.

Sociale media

CIJO beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het gaat om Facebook (CIDIjongeren), Twitter (@CIDIjongeren) en Instagram (CIDIjongeren).

CIJO maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van CIJO getoond krijgt op Facebook of Instagram, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook en Instagram maken inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook en Instagram uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Uw rechten

Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan telefonisch (070-3646862), per post of per e-mail (cijo@cijo.nl).

Sommige gegevens kan CIJO niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (lidmaatschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage & overdraagbaarheid

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan CIJO via cijo@cijo.nl. Ook kunt u de administratie verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat te op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Uw verzoek kunt u ook indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, aan de administratie van CIJO, Postbus 11646, 2502 AP Den Haag. CIJO is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan CIJO contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Cookies

CIJO gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings gebruiksvriendelijker te maken. CIJO maakt bij het verzenden van sommige e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze e-mailings te optimaliseren.

Beveiliging

CIJO heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bestuursleden die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen

CIJO behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.